17 Септември `12 През 2012 г. Българско сдружение за личностна алтернатива стартира Проект „Заедно на училище” с партньорството на 34 ОУ „Стою Шишков” и ОУ”Христо Смирненски”, финансиран със средства на ОП „Развитие на човешките ресурси”, схема за предоставяне на безвъзме

 

Целта на проекта е създаване на нов специализиран образователен софтуерен продукт за обучение на деца и ученици с дислексия и хиперактивност по български език и математика от 7 до 14 годишна възраст. Общата цел ще бъде постигната чрез създаване на подкрепяща среда за премахване на специфичните обучителни трудности на 156 ученика със специални образователни потребности /СОП/ в девет масови столични училища- 34 ОУ „Стою Шишков”, 136 ОУ „Любен Каравелов”, 102 ОУ „Панайот Волов”, 90 СОУ "Ген. Хосе де Сан Мартин", 113 СОУ "Сава Филаретов", 140 СОУ "Д-р Иван Богоров", 42 ОУ „Хаджи Димитър”, 138 СОУ „Проф. Васил Златарски”, 35 СОУ "Добри Войников" и 2 основни училища - ОУ”Христо Смирненски” и Основно Болнично Училище „Д-р Петър Берон” в гр. Момин проход. Образователният софтуер ще бъде специално разработен така, че да е подходящ за повишаване на знанията и подпомагане на обученията и на деца и ученици и с други заболявания-ХАДВ /хиперактивен синдром и дефицит на вниманието/, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух и с практическа глухота, както и за деца със зрителни дефекти.  Постигането на общата цел ще бъде подпомогнато от провеждане на обучения на ресурсните учители, логопеди, психолози и преподавателите в училищата за работа с новия софтуер, информационни цикли за повишаване на квалификацията на учителите и специалистите с педагогически функции за работа с деца със СОП, организиране на дискусии с целевите групи за популяризиране на процеса на включващото образование в масовите училища и привличане на по- голяма обществена подкрепа за приемане на интегрираното образование от гражданството и запознаване с философията и принципите на включващото образование.

 

Специфични цели:

 

1.Създаване на изцяло нов и уникален за България иновативен образователен софтуер за ученици със СОП /дислексия и хиперактивност/ от 7 до 14 годишна възраст, който да подпомогне процеса на обучение на 156 ученика със СОП по български език и математика. Продуктът няма аналог в България и е подходящ освен за деца и ученици с хиперактивност и дислексия, и за ученици с ХАДВ,  аутизъм и различна степен на интелектуална недостатъчност, за деца с остатъчен слух и деца с практическа глухота, както и за деца със зрителни дефекти. Продуктът ще е уеб базиран, като достъпът ще е ограничен чрез създаване на потребителски интерфейс с цел предпазване от неоторизиран достъп, достъпен специално за целевите групи за безплатно ползване и разпространен в системата на народната просвета, включително и в специализираните помощни и болнични училища с цел пълно обхващане на учениците, страдащи от двете заболявания и обучавани в училищата.

 

2.Обучени специалисти с педагогически функции, с цел осъвременяване на знанията и предлагане на работещи програми за интегрирано обучение на деца и ученици със СОП спрямо всяко едно конкретно заболяване.

 

3. Създаване на реални условия за съществуваща подкрепяща училищна среда за 156 деца и младежи с увреждания чрез провеждане на публични дискусии за приемане на различието и толерантност към хората в неравностойно положение.

 

4.Повишаване на знанията и уменията на преподавателите и специалистите за педагогически функции за правилно диагностициране и провеждане на последващо обучение в масовите училища.

 

5. Промотиране на утвърдени европейски практики в областта на интеграцията на децата с увреждания в масовите училища чрез използване на интерактивни методи.

 

6. Промяна на нагласата на родителите на деца с увреждания с цел приемане на различието в техните деца и ползване на подкрепата и уменията на ресурсните учители за повишаване на знанията им.

 

7. Създаване на модел на приобщаващо образование, който да отговори на реалните нужди на специалистите с педагогически функции и учителите за осъвременяване и надграждане на познанията си за интегрираното образование с цел провеждане на най- функционално обучение на деца и ученици със СОП, който да се мултиплицира в масовите училища в цялата страна.

 

8. Провеждане на национална медийна кампания, целяща промяна на обществените нагласи в посока реинтеграция и социализация на децата със СОП в училищата

 

ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"