19 Септември `12 Основната дейност на проекта е свързана с изработване на нов образователен специализиран софтуер за деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална нед

Основната дейност на проекта е свързана с изработване на нов образователен специализиран софтуер за деца и ученици със СОП на възраст от 7 до 14 години – с дислексия и хиперактивност и подходящ за деца с ХАДВ, аутизъм, различна степен на интелектуална недостатъчност, деца с остатъчен слух, деца с практическа глухота, деца със зрителни дефицити с цел подпомагане на обучението в училище по български език и математика. Софтуерът ще бъде уеб базиран, което дава възможност от една страна за лесен достъп от всяка компютърна конфигурация, свързана с Интернет, а от друга - възможност за отчитане на ползваемостта и резултатността му в реално време. Към настоящият момент са готови материалите за софтуера по секция Математика и продължава изготвянето на същите по модул български език:

схеми на основните екрани за модул Логика и модул Математика;

методичен материал и редакторска дейност по структурата на софтуера за "Къщата на Дари";

тестова батерия за скорост на четене и бланки за проведените изследвания;

методичен материал и редакторска дейност по структурата на софтуера за "Модул „Логика” – Време - Сезони",Модул „Логика” – Време - Месеци, "Модул „Логика” – Време - Дните", Модул „Математика” – Жълта котка на райета;

методичен материал и редакторска дейност по структурата на софтуера за Модул „Математика” – Извънземни;  

Модул „Логика” – Време – Часовници, Модул Логика – Пространство - Дари отива на училище, Модул „Математика”.

 

В рамките на проекта са назначени 21 ресурсни учители, които взеха участие като обучаеми лица в първи информационен цикъл в рамките на 16 часа и проведоха втори информационен цикъл във всяко едно от училищата по проекта. Първи информационен цикъл общо 16 ч. се проведе от лекторите Катя Щерева и Весела Зашева на 10 и 17 март на територията на 34 СОУ Стою Шишков. В него взеха участие всички назначени по проекта ресурсни учители – 21 човека, както и логопеди и психолози от училищата. Първи информационен цикъл беше разделен на две основни теми в два блока – на 10 март с основна тема Дислексията, като специфично разстройство на училищните умения – определения и теоретична база за разбирането на  процеса четене. Теории за дефицита, включващи нарушенията в четенето и Съвременни класификатори, включващи дислексия  –   диагностични маркери. Вторият блок на 17 март беше с основна тема - Нови данни от научните изследвания за ХАДВ, Хиперактивност и дефицит на вниманието - обхват, същност и видове, съпътстващи  нарушения, Причини за нарушението. Диагностика, Отражение на ХАДВ върху училищния и социалния статус на индивида в различните възрастови етапи на развитието му, Лечение. Подходи при терапия на ХАДВ и Подготовка на ресурсните учители за провеждане на втори информационен цикъл - Обсъждане на казуси. Бяха представени общо 4 презентации, приложения, въпросник, показани клипчета, които след това са изпратени на всички участници. Обучението съдържаше следните методи на представяне – теория, практически съвети, дискусия, даване на обратна връзка, ролева игра за решаване на казуси от практиката и подготовка на ресурсните учители за провеждане на втори информационен цикъл.

Втори информационен цикъл се проведе във всички включени в проекта училища с изключение на 90 СОУ Ген. Хосе Де Сан Мартин” отложено за месец септември. Общо към настоящият доклад са проведени 9 обучения във втори информационен цикъл с участието на учители от 10 училища - 117 учители, 9 директори/зам. Директори и 28 родители на деца със СОП. Ресурсните учители подготвиха казуси за обсъждане в малки групи от практиката и представиха свои презентации на следните теми: 

•Ментални нарушения (умствена изостаналост и задръжки в развитието);

•Аутизъм (генерализирано разстройство на развитието); 

•Езиково-говорни нарушения;

•Сензорни нарушения – слухови;

•Физически увреждания (ДЦП)

•Основни понятия (деца/ученици със СОП; инегрирано обучение; включващо образование; подкрепяща среда);

•Въвеждане на детето в системата на ресурсното подпомагане:

1.ЕКПО на РИО; необходими документи;

2.Ресурсен център – дейност и функции; специалисти;

3.Формиране на екип в подкрепа на детето със СОП в детската градина или училището;

4.Индивидуална образователна програма.

•Ролята на учителя и ролята на ресурсния учител при работата с деца със СОП.

 

 

Назначените трима лектори представиха свои презентации свързани с:

1.Типове родителско поведение и възможности за професионална взаимопомощ с родителите -

• Типове родителско поведение;

•Фази на „приемане на проблема”;

•Професионална взаимопомощ с родителите.

2.Обучителни трудности (Дислексия)

3.Емоционално-поведенчески разстройства (ХАДВ)

Посочените презентации можете да намерите на този сайт.

 

В рамките на проекта бяха закупени 11 комплекта дидактични материали и по 4 учебника за всяко едно от 11-те училища, които са предоставени в ресурсните кабинети във всяко едно училищата за ползване при работа с деца със СОП.

 

Паралелно с изготвянето на новият образователен софтуер стартирахме и информационната дейност на проекта, която е свързана с изготвяне на информационните материали - плакати, брошури, малки книжки, табели и презентации, заснемане на един клип и един учебен филм и предстои тяхното разпространение. Същите са достъпни и на тази интернет страница.

Проекта се управлява от 5 специалиста, назначени на следните позиции: Ръководител на проекта, Координатор, Специалист „Връзки с обществеността, Психолог и Счетоводител. Така сформираният екип провежда екипни срещи всяка седмица, на които се изясняват принципите за ефективна работа, планират се съответните задачи и отговорностите на членовете на екипа и се обсъждат възникнали въпроси и казуси. Ръководителят на проекта изготви Система за вътрешен мониторинг, включваща вътрешни правила за работа на екипа за управление, вътрешни правила за мониторинг и контрол на проекта и Организация по създаването, завеждането и  съхранението на документи, свързани с управлението и изпълнението на проекта. Към системата са изготвени и следните приложения: 

 Бланка за официални документи и кореспонденция – Приложение № 1;

Бланка за отчетен доклад за извършените дейности и Бланка за отчетен доклад за отработените часове –Приложение № 2.1 към Ръководството за бенефициенти/;

Бланка за протокол за събрание на екипа – Приложение № 1 от Ръководството за бенефициенти;

Анкетна карта – Приложение № 2.

През първите месеци на проекта проведохме работни срещи с представители на всичките 11 училища по проекта с цел съгласуване на графика за изпълнение на дейностите. Съставени са общо 11 протокола от екипна среща. Освен това са проведени срещи с ръководителя на ресурсен център София град и ресурсен център София област за представяне на проекта и партньорство в изпълнението му.

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"