07 Ноември `12 Проведе се и последното обучение във втори информационен цикъл в 90 СОУ Ген. Хосе Де Сан Мартин” отложено за месец септември. В него взеха участието 35 учители и директора на училището.

Проведе се и последното обучение във втори информационен цикъл в 90 СОУ Ген. Хосе Де Сан Мартин” отложено за месец септември. В него взеха участието 35 учители и директора на училището. Ресурсните учители подготвиха казуси за обсъждане в малки групи от практиката и представиха свои презентации на следните теми: 

•Ролята на учителя в екипите от специалисти, работещи с деца и ученици със СОП;

•Специфични  нарушения на  способността  за учене на 

ученици със специални образователни потребности;

•Интерактивни методи при работа с  ученици със СОП.

 

 

Назначените трима лектори представиха свои презентации свързани с:

1.Типове родителско поведение и възможности за професионална взаимопомощ с родителите -

• Типове родителско поведение;

•Фази на „приемане на проблема”;

•Професионална взаимопомощ с родителите.

2.Обучителни трудности (Дислексия)

3.Емоционално-поведенчески разстройства (ХАДВ)

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"