07 Ноември `12 32 игри и 49 текста са материалите за софтуера по секция Математика, Логика и Четене на създаденият он - лайн образователен софтуер, подпомагащ обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

32 игри и 49 текста са материалите за софтуера по секция Математика, Логика и Четене на създаденият он - лайн образователен софтуер, подпомагащ обучението на деца и ученици със специални образователни потребности.

През месец октомври в рамките на две седмици създаденият образователен софтуер беше промоциран сред 11- те включени в проект Заедно на училище. 17 ресурсни учители и 151 преподаватели, психолози и логопеди бяха обучени за работа със специализираният софтуер и участваха заедно с 15 родители и 406 ученика в проведените 10 бр. дискусии за приемане на различието. От създаденият софтуер ще могат да се възползват 136 ученици със специални образователни потребности от включените в проекта 9 училища от столицата и 2 от гр. Момин проход.

 
ПРОЕКТЪТ СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ", СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИЯ СОЦИАЛЕН ФОНД "ИНВЕСТИРА ВЪВ ВАШЕТО БЪДЕЩЕ"